Test 2. pol. 5. ročník

 

1. Zapiš m3 a v3 od c, d, e, f, g, a.

 - opakování přechozích ročníků 

2. Zapiš zvětšený kvintakord od c, f, g a zmenšený kvintakord od c, f, g.

 - opakování přechozích ročníků 

3. Zapiš tvrdě velký septakord od c, g, f a měkce malý septakord od a, e, d.

 - opakování přechozích ročníků 

4. Zapiš zmenšený septakord od c, f, b.

 - schopnost z tvrdě velkého kvintakordu (1., 3., 5., 7. stupeň dur stupnice) odvodit zmenšený septakord (2x snížením 7. stupně, 1x snížení 3. a 5. stupně)

5. Jmenuj dvě nejstarší české hudební památky.

 - znalost hlavních období vývoje hudby (pravěk, středověk - Románské období, Gotika, novověk - Renesance, Baroko, Klasicismus, Romantismus, Impresionismus, Hudba 20. století)

6. Zapiš velkou nonu, malou decimu a čistou undecimu od d1.

- znalost intervalů přesahujících oktávu - nóna, decima, undecima, duodecima, tercdecima

 

7. Co v 6. a 7. století "vymyslel" papež Řehoř a kolik hlasů to má ?

 - viz otázka 5 a 8

8. Co je „homofonie“ a  co jsou „neumy?

 - znalost hudebních pojmů  - homofonie (vícehlas s jednou základní melodií), polyfonie (vícehlas - nerozlišují se hlavní a vedlejší hlasy), neumy (první notové písmo podobné diakritickým znaménkům), hymnus (zhudebněný chvalozpěv - nepochází z bible), žalmy (zhudebnělé oslavné a prosebné texty Starého zákona), melismatický zpěv (na 1 slabiku více tónu), sylabický zpěv (1 slabika na jeden tón)

9. Napiš základní harmonické funkce pro C, D, G dur. Napiš obraty kvintakordu c moll.

 - opakování předchozích ročníků

10. Poslechy - Má vlast + ukázky z hodin HN5 od pravěku do hudby 20.st.

- Pravěk

zpěv australských domorodců (aboriginů), indiani mapuche

- Starověk

kithara jako doprovodný nástroj

- Středověk

gregoriánský chorál - Kyrie

- Renesance

Turdion - starofrancouzská píseň (Batalion)

- Baroko

Toccata a fuga d moll - J.S. Bach, Čtvero ročních období - A. Vivaldi, G.F. Handel - Mesiáš-Glory of The Lord, G.P. Telemann - Sonata in C pro 2 housle,

- Klasicismus

L.v. Beethoven - Osudová, F.  Liszt - Preludium a fuga, Ryba J.J. - Česká mše vánoční, Mozart W.A. - Malá noční hudba, Haydn J. - Symfonie c.101

- Romantismus

Bizet G. - opera Carmen-předehra, Čajkovský P.I. - Klavírní koncert b moll, Dvořák A. - Novosvětská symfonie - Largo, Mendelssohn-Bartholdy F. - Svatební pochod, Verdi G. - La Traviata, Smetana B. - Prodaná nevěsta, Strauss J. (mladší ) - Na modrém Dunaji

- Přelom 19. a 20.st.

Debussy C. Faunovo odpoledne (impressionismus), Musorgskyj M.P. - Kartinky, Rimskij-Korsakov N. - Let čmeláka, Ravel M. - Bolero, Rachmaninov S.V. - Klavírní koncert, Schonberg A. Fantazie,op. 47 (expresionisus)